الست

از برای یک بلی کاندر ازل گفته است جان تا ابد اندر دهد مرد بلی تن در بلا

آه حسرت

آه حسرت

موافقین ۰ مخالفین ۰

حج ناتمام

حج ناتمام

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰

خراسان

خراسان

موافقین ۰ مخالفین ۰